ភូមិប្រណិតព្រែកឯង

ទិញផ្ទះណាមួយក្នុងគម្រោង “ភូមិប្រណិតព្រែកឯង” ឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់8% និងមានជម្រើសច្រើនក្នុងការបង់ប្រាក់ដូចជាបង់ជាដំណាក់កាល២៤ខែដោយគ្មានការប្រាក់ បង់ផ្តាច់ ជាពិសេសអាចបង់រំលស់១០០%ដោយមានការប្រាក់បានរយៈពេល១៥ឆ្នាំ។