ប្រភេទផ្ទះ ផ្ទះអាជីវកម្ម

Shop House

( Sambath Gneansophat)