| ផ្ទះល្វែង

| វីឡាកូនកាត់

| វីឡាភ្លោះ

| ក្លឹបហាត់ប្រាណ

| សួនលំហែកាយ

| ផ្ទះល្វែង ប្រភេទ A

| ផ្ទះល្វែង ប្រភេទ B-C

| វីឡាកូនកាត់

| 1

| 2

| 3

| 4

| 6

| 1

| 2

| 3

| 4

| 6

| 1

| សន្តិសុខ

| វីឡាភ្លោះ

| សួនលំហែកាយ

| សន្តិសុខ

| 1

| 2

| 3

| 5

| 6

| 6

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| 1

| Landscape

| Link House

| Shop House

| Link House A

| Link House B

| Entrance

| Link House

| Link House (4.2m*12m)

| gg

| Linked house 6.3m x 8m

| Mittapheap01