ភូមិប្រណិតព្រែកឯង

ទិញផ្ទះណាមួយក្នុងគម្រោង “ភូមិប្រណិតព្រែកឯង” ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន

- បង់ដំណាក់កាលគ្មានការប្រាក់រយះពេល 36 ខែ
- បង់ប្រាក់ 30% រយៈពេល 24ខែ ដោយគ្មានការប្រាក់
- ផ្តល់ជូនកាដូពិសេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 4 គ្រឿង។

⚡️រួសរាន់ឡើង! ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 នេះតែប៉ុណ្ណោះ!