គម្រោងទី​១

ទិញផ្ទះណាមួយក្នុងគម្រោងទី១ នៃបុរី សម្បត្តិ មានហេង ៣ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់៥% និងមានជម្រើសច្រើនក្នុងការបង់ប្រាក់ដូចជា

-  បង់ជាដំណាក់កាល​ 24ខែដោយគ្មានការប្រាក់
-  បង់ផ្តាច់
-  ជាពិសេសអាចបង់រំលស់១០០%ដោយមានការប្រាក់បានរយៈពេល១៥ឆ្នាំ។