សម្បតិ្តញាណសុផាត ផ្ទះអាជីវកម្ម

Free     TV Cabinet   +  Kitchen Cabinet  |  3-Storeies Flat


4.5m x 18m
បន្ទប់គេង 04
បន្ទប់ទឹក 05
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 01
ផ្ទះបាយ 01
01
កន្លែងបោកគក់ 01
ចំណតរថយន្ត 01