ប្រភេទផ្ទះ ផ្ទះល្វែង

ផ្ទះល្វែង

( គម្រោង ០១ )

ផ្ទះល្វែង ប្រភេទ A

( គម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯង )

ផ្ទះល្វែង ប្រភេទ B-C

( គម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯង )