សម្បត្តិ ញ្ញាណសុផាត

ទិញផ្ទះណាមួយក្នុងគម្រោង “សម្បត្តិ ញ្ញាណសុផាត” ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន

- មានបញ្ចុះតម្លៃរហូត 5 %
- បង់ដំណាក់កាលគ្មានការប្រាក់រយះពេល 24 ខែរួសរាន់ឡើង! ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 នេះតែប៉ុណ្ណោះ!