ទំនាក់ទំនងយើង

 ទូរស័ព្ទ         :  (855) 23 6666 589

ទូរស័ព្ទដៃ      :  (855) 95 333 100

                    :  (855) 95 333 920

                    :  (855) 70 333 920

អីុម៉ែល         :  info@boreysmh.com

ហ្វេសប៊ុក     :  https://www.facebook.com/boreysmh

អាស័យដ្ឋាន :  អគារលេខ ១៣២, ផ្លូវជាតិ ១​​, សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ  រាជធានីភ្នំពេញ។

ទំនាក់ទំនង អុីម៉ែល


ផែនទីទំនាក់ទំនង
Google Maps Multiple Markers